Bài 1: Tổng quan HTML và website

[IMG]
Để cho các bạn có một khái niệm cơ bản về thiết kế Website , các từ chuyên dùng trong việc thiết kế Web cũng như là các từ , nhóm từ liên quan đến duyệt Web. Dưới đây là một số từ PHP căn bản mà bạn thường gặp khi tiếp xúc với lĩnh vực Web.

Webpage: là nói đến một trang Web thường trình bày về một vấn đề nào đó như: phổ biến kiến thức, trao đổi, bàn luận, thông báo, quảng cáo...v...v..
Website: là tập hợp nhiều trang Web mà các trang này có thể liên kết với nhau.
Web Browser: là trình duyệt Web dùng để hiển thị xem các thông tin của trang Web yêu cầu.
Web Server: là một máy chủ cung cấp các dịch vụ về Web trên môi trường Internet.
Hyper Link: là siêu liên kết để liên kết các trang Web hoặc các Website lại mới nhau.
URL: là bộ định vị tài nguyên trên môi trường Internet được viết tắt từ ba chữ đầu của Uniform Resource Location.
Domain: là tên miền của một trang Web. Có rất nhìêu tên mìên thông thường thì tên miền .com dành cho các công ty xí nghiệp, tên miền .net dành cho các nhà cung cấp dịch vụ,thông tin, tên miền .org dành cho các cơ quan hành chính, các trang có nội dung thuộc về chính trị..v...v...
Www: là dịch vụ cung cấp, truy tìm, trao đổi Internet. Được viết tắt từ ba chữ đầu của World Wide Web
Network: là mạng máy tính là hệ truyền thông và trao đổi dữ liệu được xây dựng bằng sự ghép nối vật lý hai hoặc nhìêu máy tính.
Administrator: là quản trị viên, người có quyền hạn cao nhất trên máy Server.
Web Master: là chủ một Website người có quyền hạn cao nhất trên Website đó.
LAN: là mạng cục bộ. Được viết tắt từ ba chữ đầu của Local Area Network.

HTML ?!?
Được viết tắt từ bốn chữ đầu của Hyper Text Markup Language là một ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. Ngôn ngữ này sử dụng các Tag để dánh dấu các thành phần hiển thị trong trang Web.Thông thường một trang Web được víêt bằng ngôn ngữ HTML có cấu trúc tương tự như sau:
<html>
<head>
<title>Tiêu đề trang Web của bạn</title>
</head>
<body>
.......................................................
               Nội dụng website
.......................................................
</body>
</html>
Bài sau
Bài trước
Tham gia bình luận

0 nhận xét: