Phương thức truyền của post và get trong php

Phương thức Get trong PHP

Client Gửi Lên

Phương thức GET là phương thức gửi dữ liệu thông qua đường dẫn URL nằm trên thanh địa chỉ của Browser. Server sẽ nhận đường dẫn đó và phân tích trả về kết quả cho bạn. Server sẽ phân tích tất cả những thông tin đằng sau dấu hỏi (?) chính là phần dữ liệu mà Client gửi lên.
Ví dụ:  Với URL freetuts.net?id=12 thì Server sẽ nhận được giá trị id = 12
Để Truyền nhiều dữ liệu lên Server ta dùng dấu & để phân cách giữa các giá trị, giả sử tôi muốn truyền id = 12 và title = ‘method_get’thì URL sẽ có dạng freetuts.net?id=12&title=method_get

Server Nhận Dữ Liệu

Tất cả các dữ liệu mà Client gửi lên bằng phương thức GET đều được lưu trong một biến toàn cục mà PHP tự tạo ra đó là biến $_GET, biến này là kiểu mảng kết hợp lưu trữ danh sách dữ liệu từ client gửi lên theo quy luật key => value. Ví du với URL freetuts.net?id=12&title=method_get thì dữ liệu sẽ được lưu trong biến $_GET dưới dạng:
$_GET = array(
    'id' => '12',
    'title' => 'method_get'
);
Vì thế để lấy dữ liệu thì ta chỉ cần làm như sau:
// Lấy ID
$id = $_GET['id'];
echo $id; // kết quả là 12
 
// Lấy title
$title = $_GET['title'];
echo $title; // kết quả là method_get

2. Phương Thức POST Trong PHP

Client Gửi Lên

Với phương thức GET thì dữ liệu được thấy trên URL thì phương thức POST thì hoàn toàn ngược lại, POST sẽ gửi dữ liệu qua một cái form HTML và các giá trị sẽ được định nghĩa trong các input gồm các kiểu (textbox, radio, checkbox, password, textarea)và được nhận dang thông qua tên (name) của các input đó.

Server Nhận Dữ Liệu

Tất cả các dữ liệu gửi bằng phương thức POST đều được lưu trong một biến toàn cục $_POST do PHP tự tạo ra, vì thế để lấy dữ liệu gửi lên bạn chỉ cần mổ xẻ thằng này là được. Cũng như lưu ý với các bạn là trước khi lấy phải dùng hàm isset($bien) để kiểm tra có hay không nhé.
1
2
3
if (isset($_POST['id'])){
    $id $_POST['id'];
}
Tin tức khác:
Đào tạo làm web với wordpress
Học thiết kế web tại Hà Nội
Đào tạo quản trị web

Bài sau
Bài trước
Tham gia bình luận

0 nhận xét: